Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid
Notaris Slagman stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Notaris Slagman niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Notaris Slagman vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Notaris Slagman geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
Ondanks het feit dat Notaris Slagman zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Notaris Slagman niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Hoewel Notaris Slagman alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Notaris Slagman geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Gebruik van deze website dat, het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Notaris Slagman en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Notaris Slagman. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notaris Slagman.

3. Wijzigingen
Notaris Slagman behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

4. Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. E-mail
E-mail-disclaimer
Notaris Slagman heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Notaris Slagman aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Notaris Slagman u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Notaris Slagman wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Notaris Slagman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee(s). If the e-mail was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them to third parties, because the message may contain confidential of privileged information. All our services and other activities are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) with Slagman en Volders Notarissen.

The firm’s General Conditions which contain limitations of liability are applicable. Notwithstanding the limitations mentioned in these General Conditions our liability shall always be limited to the amount which is made payable under the firm’s professional liability policy in the matter concerned. Our General Conditions were filed at the Chamber of Commerce Noord-Nederland and can also be found on www.notarisslagman.nl

 

Notaris Slagman

 

 

 

menu