• december

    19

    2018
Partneralimentatie max. 5 jaar i.p.v. 12 jaar.

Partneralimentatie max. 5 jaar i.p.v. 12 jaar.

Wetsvoorstel

Na een ‘stilte’ van 2 jaar heeft de Tweede Kamer op 11 december jl. een (derde) gewijzigd wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De bedoeling van de wijziging is om de partneralimentatie ‘eerlijker’ en eenvoudiger te maken. De lange termijn wordt ‘niet meer van deze tijd’ geacht.

Het wetsvoorstel heeft niet de bedoeling om partneralimentatie af te schaffen, want het einde van een huwelijk betekent niet het einde van de zorgplicht die echtgenoten tegenover elkaar hebben. Het voorstel voorziet echter wel in een verkorting van de alimentatieduur.

Ingangsdatum

Als het voorstel wordt aangenomen en de Wet Herziening Partneralimentatie in werking zal treden, naar verwachting op 1 januari 2020, dan heeft de wet slechts werking in nieuwe gevallen.

In het wetsvoorstel is de alimentatieduur beperkt tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar. Hierop bestaan 3 uitzonderingen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Uitzonderingen

De eerste is voor mensen die (bijna) AOW ontvangen. Voor hen kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar duren. Voor de duur van het huwelijk is de peildatum het tijdstip ‘indienen echtscheidingsverzoek’. Er is sprake van een ‘langdurig huwelijk’ als het huwelijk op dat tijdstip langer heeft geduurd dan 15 jaar. In dat geval én is er sprake van dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar bereikt, dan eindigt de alimentatie pas bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De uitbreiding van deze uitzondering is voor alimentatiegerechtigden in de leeftijd van 50 jaar tot 57 jaar, zij hebben ook recht op partneralimentatie voor de duur van 10 jaar.

Daarnaast bij ‘langdurige huwelijken’. Dit is voor mensen die voor 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn gehuwd is een tweede uitzondering gemaakt.

De laatste uitzondering betreft huwelijken met jonge kinderen. De partneralimentatie eindigt niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft. Deze uitzondering bestond ook al, zij kunnen nog steeds maximaal 12 jaar partneralimentatie krijgen.

In het huidige voorstel is het niet meer mogelijk om afspraken over partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Dit was in het oorspronkelijk wetsvoorstel nog wel mogelijk. Het is echter ook mogelijk om afspraken te maken m.b.t. partnerpensioen bij huwelijkse voorwaarden, dus heeft de KNB ervoor gepleit om dit wel mogelijk te maken. U bent overigens niet altijd verplicht tot of heeft recht op partneralimentatie na echtscheiding.

De praktijk

Met dit gewijzigde wetsvoorstel verbetert de positie van alimentatiegerechtigden in de leeftijd van 50 jaar tot 57 jaar. Al is dit niet voor een lange periode. In de nota van wijziging is namelijk aangesloten bij het geboortejaar. Het betreft de alimentatiegerechtigde die geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan tien jaren lager is dan de AOW leeftijd. Omdat het de bedoeling is dat de wet op 1 januari 2020 in werking treedt, eindigt deze uitbreiding van de uitzondering voor langdurige huwelijken al na 7 jaar (2027).

In het wetsvoorstel uit 2015 was opgenomen dat de alimentatieplicht eindigt zodra de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt. Dat is nu teruggedraaid. Dit is goed nieuws voor alimentatiegerechtigden van wie de ex-echtgenoot binnen niet al te lange tijd de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Meer informatie vind je hier.

Telefoon:
058 212 00 22

Postadres:
Postbus 1105
8900 CC Leeuwarden

Volg ons

Zo ontvangt u het laatste nieuws over ons kantoor en over onze branche.

Laatste nieuws

menu